شیمی

شیمیست

مغز ما اکسيد گشت و سوختيم

بس که شيمی تجزيه آموختيم Description: http://pichak.net/blogcod/zibasazi/05/image/www.pichak.net-03.gif

هی اسيد و باز دعوا می کنند

خاک عالم بر سر ما می کنند

چون که شيمی با فيزيک همراه شد

چاله گود انرژی چاه شد

اين فرايند مرا بيچاره کرد

تابع موجی مرا آواره کرد

درس ديگر درس شيمی معدنی است

پر ز اسرار عجيب و ديدنی است

هر اتم باشد مثال يک پياز

می زند هی چرخ با آهنگ جاز

شيمي آلی يک درسي حجيم

خواندنش هم مشکلی باشد عظيم

واکنشهايش همی پر رمز و سر

از ديلز- آلدر گرفته تا فيشر

بس که ديدم طيفهايی پر ز پيک

می کند مغزم چو ساعت تیک و تیک


جوهر طبعم بشد اينجا تمام

پس خداحافظ بود ختم کلام

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم خرداد 1392ساعت 17:37  توسط زهرا  | 

جدول تناوبی

خواص تناوبي عنصرها

مندليف پس از سالها مطالعه متوجه شده که اگر عنصرها را بر حسب افزايش تدريجي جرم آنها در رديفهاي کنار يکديگر بگذارد و آنهايي را که خواص فيزيکي و شيميايي نسبتاً مشابه دارند در يک گروه زير يکديگر قرار دهد، عنصرها به ترتيبي سازماندهي مي شوند که خواص آنها با نظم و ترتيب خاص تغيير مي کند. اما در جدول مندليف در چند مورد نيز بي نظمي هايي مشاهده مي شد، زيرا او مجبور بود در مواردي در يک ستون قرار دادن عنصرهايي با خواص مشابه . ترتيب قرار گرفتن عنصرها بر اساس افزايش جرم ناديده بگيرد.

 

 

جدول تناوبي امروزي عنصرها

هنري موزلي عنصرها را براساس افزايش عدد اتمي مرتب کرد، به اين جدول ، جدول تناوبي عنصرها مي گويند. اين جدول براساس قانون تناوبي عنصرها استوار است. بر طبق اين قانون هر گاه عنصرها را بر حسب افزايش عدد اتمي در کنار يکديگر قرار دهيم خواص شيميايي و فيزيکي آنها بصورت تناوبي تکرار مي شود. مهمترين نکته در جدول تناوبي تشابه آرايش الکتروني عنصرهاي يک خانواده در بسياري از گروههاي اين جدول است .

 

 

ويژگي هاي گروهي عنصرها

عنصرها به چهار دسته تقسيم مي شوند.

فلزها: مانند عنصرهاي قليايي ، قليايي خاکي ، واسطه و ... با خواص  رسانايي برق و الکتريسته و چکش خواري و شکل پذيري و دارا بودن سطح براق

 

نافلزها :

 بر خلاف فلزات رسانا نيستند و چکش خوار نيستند و شکننده اند مثل گوگرد.

برخي نافلزها مثل اکسيژن و نيتروژن در فشار atm ۱ و دماي اتاق به صورت گاز هستند.

 

شبه فلزها:

 اگر يک عنصر را نتوان جزو فلزها يا نافلزها طبقه بندي کرد ، آن را جزو شبه فلزها قرار مي دهيم مثل سيليسيم.

 

 

گروهاي عناصر

گروه اول – فلزهاي قليايي

اين عنصرها همگي فلزهايي نرم و واکنش پذير هستند. سطح آنها براق است و در مجاورت هوا به سرعت، با اکسيژن هوا ترکيب مي شوند. اين فلزها داراي خواص شيميايي و فيزيکي مشابه هستند. آرايش الکتروني آنها، بعد از گاز نجيب ماقبلشان به صورت ۱ ns است و بشدت تمايل دارند که تنها الکترون لايه آخرشان را از دست بدهند تا به آرايش گاز نجيب ماقبلشان برسند

 

Li

Na

K

Rb

CS

Fr

 

گروه دوم – فلزهاي قليايي خاکي

اين عنصرها نسبت به گروه فلزهاي قليايي سفت تر و چگالتر هستند و نقطه ذوب بالاتري دارند.

واکنش پذيري شيميايي آنها نسبت به فلزهاي قليايي کمتر است. آرايش الکتروني آنها بعد از گاز نجيب ماقبلشان به صورت۲ ns است و تمايل دارند که دو الکترون لايه آخرشان را از دست بدهند تا به آرايش گاز نجيب ماقبلشان برسند.

 

Be

Ng

Ca

Sr

Ba

Ra

 

گروههاي سوم تا دوازدهم – عنصرهاي واسطه

اين عنصرها همگي فلز هستند. بجز جيوه ، اين فلزها از فلزهاي قليايي و قليايي خاکي سخت تر ،چگال تر و دير ذوب تر هستند. اوربيتالهاي زير لايه ي d  آنها در حال پرشدن است.

دو دسته ديگر از عنصرها که عنصرهاي واسطه داخلي ناميده مي شوند لانتانيدها و آکتينيدها هستند.

لانتانيدها فلزهايي براق با واکنش پذيري بالا هستند. اکتينيدها هسته ي ناپايدار دارند و به اين علت از جمله عنصرهاي پرتوزا بشمار مي روند. مشهورترين اکتنيدها اورانيم است.

 

 

گروههاي سيزدهم تا هجدهم

اين عنصرها برخي فلزها، نافلزها، شبه فلزها و گازهاي نجيب را شامل مي شود. اوربيتال P در حال پرشدن است. از ميان آنها گروه هفدهم و هجدهم نامهاي اختصاصي هالوژنها و گازهاي نجيب را دارند.

هالوژن ها واکنش پذيرترين نافلزها هستند. آرايش الکتروني آنها به صورت ۵ np  است و به شدت تمايل دارند که يک الکترون گرفته و به آرايش گاز نجيب بعد از خودشان برسند. هالوژن در زبان لاتين به معناي نمک ساز است.

 

F

Ci

Br

I

As

 

گازهاي نجيب يا گازهاي بي اثر معمولاً در واکنشهاي شيميايي شرکت نمي کنند. همه اوربيتالهاي  S و P  آنها در لايه ظرفيت پرهستند.

 

He

Ne

Ar

Kr

Xe

Rn

 

به اين ترتيب مشاهده مي شود که در هر تناوب از چپ به راست خواص فلزي کاهش يافته و خواص نافلزي افزايش مي يابد. در انتهاي هر تناوب نيز يک گاز نجيب وجود دارد.

 

 

روند تغيير شعاع اتمي در جدول تناوبي عنصرها

با حرکت از بالا به پائين در يک گروه جدول به ازاي هر تناوب يک لايه الکتروني جديد به تعداد لايه هاي الکتروني عنصرها افزوده مي شود. بنابر اين شعاع اتمي در يک گروه از بالا به پائين افزايش مي يابد.

 

در هر تناوب از چپ به راست شعاع اتمي کاهش پيدا مي کند چون نيروي جاذبه ي هسته ( بار موثر هسته) بر الکترونهاي لايه آخر افزايش مي يابد. در حاليکه به دليل ثابت بودن تعداد لايه هاي الکتروني اثر پوششي الکترون هاي دروني تقريباً ثابت است.

 

 

روند تناوبي تغيير انرژي يونش عنصرها

در يک گروه از بالا به پائين با افزايش اندازه اتم انرژي يونش کم مي شود. در هر تناوب از چپ به راست انرژي يونش افزايش مي يابد زيرا در اين جهت بار موثر هسته رو به افزايش است.

 

 

روند تناوبي تغيير الکترو نگاتيوي عنصرها

الکترونگاتيوي يک اتم ميزان تمايل نسبي آن اتم براي کشيدن الکترونهاي يک پيوند کووالانسي به سمت هسته ي خود است. مقادير الکترو نگاتيوي در يک گروه از بالا به پائين کاهش و در يک دوره از چپ به راست افزايش مي يابد. بنابر اين فلوئور بيشترين الکترونگاتيوي و سزيم کمترين الکترونگاتيوي را داراست. (در اين بررسي گازهاي نجيب را در نظر نمي گيريم زيرا اين عنصرها به تعداد کافي ترکيبهاي شيميايي تشکيل نمي دهند)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم آبان 1391ساعت 9:33  توسط زهرا  | 

کاهش میزان نیکوتین در مغز افراد سیگاری تحریکات عصبی را افزایش می دهد.

            

بنابه بررسی های انجام شده توسط دانیل مک گی از دانشگاه کلمبیا  در افراد سیگاری نیکوتین با غلظت های نانو ملار باعث افزایش انتقال تحریک آمیز پیام در یاخته های عصبی مغز می شود . گیرنده های نیکوتین در بسیاری از نقاط مغز پراکنده اند. با این حال ، مدارک و شواهد بسیار کمی از نحوه عملکرد آن در مغز وجود دارد. پژوهشگران دریافته اند که غلظت های پایین نیکوتین این گیرنده ها را فعال می کند و در نهایت سبب افزایش آزاد شدن گوتامات-انتقال دهنده عصبی می شود .این اثر افزایش درون یاخته ای غلظت کلسیم در نرونهای پیش سیاپسی را در پی دارد و عموما از اعتیاد به تنباکو تا حواس پرتی و اختلال کوتاه مدت د رحافظه را در افراد سیگاری سبب می شود.

                                                                                                             

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم مرداد 1391ساعت 18:43  توسط زهرا  | 

نوشته ای که میسوزد

                                             

10گرم نیترات پتاسیم در 25سانتی متر مکعب آب                                       

یک قلم نقاشی ظریف                                                                        

یک صفحه کاغذ تقربیا ضخیم اما از نوع کاغذهایی که خاصیت جذب بیشتری دارند

اکنون روی کاغذ یک شکل یا نوشته ای را با مداد کمرنگ طاحی کنید به طوری که اجزای مختلف شکل یا نوشته به هم مربوط باشند.                                         

سپس با قلم نقاشی و نیترات پتاسیم روی شکل یا نوشته بکشید و پس از خشک شدن این کار را از نو انجام دهید و چند بار دیگر نیز آن را تکرار کنید وپس از خشک شدن کامل با آتش سیگار آن را مشتعل کنید در این آزمایش کاغذ به وسیله نیترات پتاسیم اکسیده می شود اکر این آزمایش در اتق نیمه تاریک انجام پذیرد نتیجه جالب تر است
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مهر 1390ساعت 17:8  توسط زهرا  | 

نوشته نامریی بنفش میشود

 

حالا روی کاغذ سفید کلماتی با محلول نیترات کبالت بنویسید نوشته های شما نامریی خواهند بود بایک قلم نقاشی روی آن اسید اگزالیک مایع بمالید بلافاصله نوشته ها به رنگ بنفش روشن در می آیند
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مهر 1390ساعت 17:8  توسط زهرا  | 

طلای مصنوعی

طلای مصنوعی دو بشر که هر کدام دارای مقداری مایع بی رنگ است آزمایشگر آن دو را روی هم اضافه می کند و به هم می زند بعد از 30ثانیه مایعی به رنگ طلایی حاضر می شود. مواد لازم برای این آزمایش زیبا عبارتند از: مایعی که از حل کردن 1 گرم آرسنیت سدیم در 50سانتی متر مکعب اسید آستیک 99.5%به دست امده است. مایعی که از حل کردن 10گرم تیو سولفات (هیپو سولفیت عکاسی)در 50 سانتی متر مکعب آب حاصل شده است . تاخیر 30ثانیه ای در نتیجه گیری از این آزمایش احتمالا به تاثیر آرام اسید و هیپو سولفیت بر یکدیگر است که منجر به آزاد شدن گاز سولفید ئیدروژن می شود که نیز به نوبه ی خود بر آرسنیت سدیم اثر می کند و رسوب زرد سولفید آرسینو می دهد.
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مهر 1390ساعت 17:4  توسط زهرا  | 

نوشته ی نامرئی به رنگ سبز

با محلول آرسینات پتاس روی کاغذ سفید مطالبی بنویسید پس از خشک شدن آن را در محلول نیترات مس خیس کنید.نوشته ی سبز پر رنگی روی کاغذ قابل رویت خواهد بود.

+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد 1390ساعت 17:41  توسط زهرا  | 

نوشته ی نامرئی زنگاری می شود

محلول سولفات فریک آمونیوم را به جای مرکب به کار برید و وی کاغذ سفید مطالبی با آن بنویسید .شما نوشته نامرئی خواهید داشت اگر روی کاغذ مزبور به کمک یک قلم مویی کربنات سدیم بمالید نوشته ها به رنگ زنگاری در خواهند آمد.
+ نوشته شده در  جمعه ششم خرداد 1390ساعت 16:55  توسط زهرا  | 

پاولینگ لینوس کارل

 

 

۲۷‬آبان پاولینگ اعلام كرد مقادیر زیاد ویتامین ‪ C‬موجب بهبود سرماخوردگی  می شود

زیست شیمیدان امریکایی در شهر پرتلند از ایالات اورگون زاده شذهسرگرمی او در اوان شباب اغلب طرح پرسشهای علمی بود در یازده سالگی به گردآوری حشره ها پرداخت واین کار او را به خواندن کتاب حشره شناسی کشانید. در ۱۳ سالگی در کتابخانه خانوادگی خود یک کتاب شیمی به دست آورد ودر زیرزمین منزل خود یک آزمایشگاه ساخت . هنگامی که به کالج اورگون وارد شد.قصد داشت که در رشته مهندسی شیمی درس بخواند در 1922 به درجه کارشناسی رسید در دانشگاههای مونیخ کپنهاگ و زوریخ هم درس خواند سپس از انسیتو تکنولوژی کالیفرنیا در 1925به دریافت درجه دکتری نایل آمد.در این هنگام عشق او به مطالعه وپژوهش در زمینه اساسی شیمی فزونی یافت و پس از یک سال گذراندن دورهی فوق دکتری در علوم پایه دانشکده به انیستو تکنولوژی کالیفرنیا پیوست و تز آنجا زندگی خود را همراه با نام و شهرت علمی آغاز کرد.

یک سال پس از دکتی بورس تحصیلی از بنیاد گاگنهایم در گپنهگ دریافت کرد در همین دوران به مطالعه نظریه جدید مکانیک کوانتومی پرداخت که در همان سالها توسط شرودینگر منتشر شده بود از سال 1926تا1935 مقاله هایی در زمینه نظریه پیوند ظرفیت منتشر کرد که در واقع پایه و بنیان تفسیر تازه ای از پیوند شیمیایی را استوار ساخت در 1927 استاد شیمی و مدیر آزمایشگاه انیستو تکنولوژی کالیفرنیا شد. ذر سالهای اولیه کارش در این انیستو از خاصیت پراش پرتو ایکس در مواد برای اندازه گیری فاصله میان اتمها در مولکول وبلور بهره گرفت.با بهره گیری از این پرتو پاولینگ به بسیاری از رازهای ساختار بلورها ونیروهایی پی برد که ذره های آنها را به هم پیوند داده است.پشتکار وپژوهشهای وی در این انیستو سبب شد که این موسسه آموزشی به یکی از مراکز پژوهشی زیست شیمی در جهان مبدل شد .پاولینگ روشهای شیمی فیزیک را برای گشودن بسیاری از مساله های پزشکی به کار برد. وی ساختار پروتئینها وگلبولها سرخ خون را بررسی کرد وسر انجام اصطلاح بیماری مولکولی را بری برخی از بیماریهای روانی به کار برد.پاولینگ واستبوری با بهره گیری از روش شکست پرتو درباره پروتئینهای رشته ای و کندو رو و پروتس در مورد پروتئینهای کروی شکل پژوهشهای دامنه داری انجام دادند وبه این نتیجه رسیدند که هر مولکول پروتئین باید دارای شکل فضایی ویژه هی با بعد های معین باشدتا بتواند کار زیستی مربوط به خود را به انجام برساند.

در سال1931 مفهوم اوربیتال هیبریدی را به صورت مقاله ای طولانی در مجله انجمن شیمی امریکا منتشر کرد .به گفته او بحث مفصل اتم کربن چهار وجهی و اوربیتال های پیوندی هیبریدی  تا سه سال منتشر نشد زیرا توابع موجی  بسیار پیچیده هستند محاسبه های او چنان پیچیده بود که می اندیشید دیگران را قانع نخواهد کرد. به گفته خود او این مفهوم که  اوربیتال 2s, 2p کربن برای تشکیل چهار اوربیتال هیبریدی هم ارز آمیزش می یابند در یکی از روزهای ماه دسامبر 1930 به اندیشه وی راه یافت و او مانده روز را تا پاسی از شب برای گسترش این مفهوم و اندیشه گذرانیده است پاولینگ می گوید:از همین اندیشه ساده بود که آگاهیهای فراوانی به دست می آید من هنوز هم از آن بهره میگیرم .در بیست سال اخیر حدود 20 مقاله علمی درباره ی پیوندهای شیمیایی تشکیل شده به وسیله فلزهای واسطه بر اساس همان ایده هیبرید سازی اوربیتالی منتشر کردم.

پاولینگ سخنرانیهای فرهنگستانی ارزنده ای ایراد کرد. وی کارهای برجسته ای در زمینه طیف خطی و کاربرد نظریه کوانتوم در شیمی و هم در زمینه ساختار مولکولی و ظرفیت شیمیایی انجام داد. در این مورد اخیر نظریه رزنانس یا تشدید را در شیمی وارد کرد.نظریه ای که عده ای از شیمیدانان از آن انتقاد می کنند اما اغلب آن را به طور مرتب به کار میبرند او توجهی دقیق به اندازه اتمهای در مولکولهای گونان داشت.او نظریه پیوندهای  فلزی را پیشنهاد کرد. با سایر همکارانش وجود ساختار مارپیچی پروتئینها را ثابت کرد و طرفداراین نظریه بود. اسید پرگزنیک به فرمول مولکولی h4xeo6 را به دست آورد و ثابت کرد که گازهای کمیاب هوا میل ترکیبی دارند. با همکاری کمبل و پرسمان پادتنها را سنتز کرد.در 1948 مدال دیوی را گرفت و به نظریه ی الکترونگاتیوی مفهومی کمی داد و تفاوت خواص پیوندهای یونی و کوالانسی را روشن کرد.در در 1939 پاولینگ واحد نسبی برای الکترونگاتیوی عنصرها را منظم کرد.کمترین مقدار برای سزیم و یا فرانسیم و بیشترین مقدار آن برای فلوئور بود.بنابراین فلوئور  الکترو نگاتیوترین عنصرهاست.ادامه دارد

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اردیبهشت 1390ساعت 22:32  توسط زهرا  | 

نوشته نامریی به رنگ خرمایی

در این آزمایش باز هم با محلول سولفات آهن نوشته هایی روی کاغذ سفید بنویسید این نوشته ها نامریی خواهند بود اگر کاغذ را در محلول نیترات مس خیس کنید آنها به رنگ خرمایی درخشان در خواهند آمد این رنگ به ئیذرو سیانات مس مربوط میشود که از تجزیه دو نمک مزبور حاصل شده است اگر شما به جای نیترات مس این بارکلرید مس به کار برید رنگ خرمایی حاصل کمتر درخشان خواهد بود.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم اردیبهشت 1390ساعت 22:16  توسط زهرا  | 

مطالب قدیمی‌تر